Can I duplicate an Accordion?

  • Forum
  • Can I duplicate an Accordion?